Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Programın Genel Amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.
 
        Programın Özel Amaçları; 1- Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile 2014-2023 TR90 Bölge Planını uygulamaya yönelik veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,  2- Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması, 3- Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir.

        Programın Öncelikleri; Turizm Alanında: Bölgede destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi. Hedef pazarların çeşitlendirilmesi. Alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılması. Yenilikçi Ekonomi Alanında: Eğitim kurumları-sanayi işbirliği ile beşeri sermayenin geliştirilmesi. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve altyapı ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi. Bölgenin dış ticaret kapasitesinin arttırılması. Bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesi Yerel Kalkınma Fırsatları Alanında: Bölgenin kalkınma girişimlerinin güçlendirilmesi, rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin artırılması. Bireylerin ve sosyal kesimlerin ekonomik ve sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanması. Sonuç Odaklı Programlar (SOP) kapsamında öngörülmeyen alanlarda bölgedeki kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin güçlendirilmesidir.
 
        Bu program kapsamında desteklenecek Teknik Destek faaliyetleri için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak, 2018 yılı için 750.000 TL’dir. DOKA, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 20.000 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. Projenin süresi 3 ay'ı geçmemelidir.

        Programa uygun başvuru sahipleri;  Kamu Kurum ve Kuruluşları. Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri.  Üniversiteler, Fakülteler, Meslek Okulları ve Araştırma Enstitüleri. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları.  Sivil Toplum Kuruluşları. İhtisas Bölgeleri. Organize Sanayi Bölgeleri. Küçük Sanayi Siteleri. Teknoparklar. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri. İş Geliştirme Merkezleri. Birlikler ve Kooperatifler. Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerdir. Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuramazlar. Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının başvuruları bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.
       
        Başvuruların kabulü, 13/03/2018 tarihi itibari ile başlayıp, son dönem başvuru tarihi matbu başvurular için 28/12/2018 olmak üzere tüm yıl boyunca devam edecektir. Başvurular öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. 

        Program rehberi ve eklerine Ajansın internet sitesinden (http://www.doka.org.tr/TR/Destekler/Teknik-Destek_2018-Yili-Teknik-Destek-Programi) ulaşılmaktadır. ilgililere duyurulur.