Ekrem EMİRZEOĞLU
İlçe Malmüdürü V.
Tel: 0454 451 63 87-Faks: 0454  451 62 52
 
 
İlçe Malmüdürlüğü Personeli
Ahmet KIR-Gelir Uzmanı
Temel EFE-V.H.K.İ
Aynur AKTAŞ-V.H.K.İ
 
Malmüdürlüğü İlçemizde 1991 yılında hizmet vermeye başlamıştır.
 
İlçe Malmüdürlüğünün görevleri:
Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.   
                                                      
Malmüdürü, ilçe maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden  birinci derecede sorumludurlar.  
                                           
Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde  saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri  sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a  vermeye devam ederler. 
 
1. Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş  ve  işlemleri yürütmek,
2. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine  iade edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek,
3. Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesi işlemlerini yürütmek,  
4. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
5. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını yürütmek,
6. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak,
7. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
8. Muhasebe Biriminin ay ve yıl sonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması, Muhasebat Genel Müdürlüğüne sistem üzerinden gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
9. Yönetim Dönemi Hesabını mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere vermek,
10. Harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak Harcama Yetkilisine gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
11. Muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,
12. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,
13. Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması işlemlerini yürütmek, 
14. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
15. Kanuni kesinti ve yükümlülüklere ilişkin yapılan tahsilatları süresi içinde ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
16. 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa göre İlçe İdare Kurulu Üyesi olarak toplantılara katılarak verilen diğer görevleri yapmak,     
17. 3294 sayılı Kanun gereğince kurulan sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyeliğini yürütmek.
18.  2022 S.Kanun ile ilgili işlemleri yapmak.
19. KBS şifre işlemlerini yapmak ve ilgili kurum müdürlerine vermek.
20. Mahalli iskân komisyonu üyeliği görevini yapmak.
Daha önce görev yapmış birim amirleri
Adı Soyadı
Dönemi
Adı Soyadı
Dönemi
Ömer KABAHOR
1992-1996
Vahit POLAT
1996- 2002
Elif SÖKMEN
2002-2006
Metin UZUN
2006-2008
Zeynep ORHAN
2008-2009
Murat SARIERİKLİ
2009-2010
Muhammet Selim MUMCU
2010-2014
Hakkı KARAVİL
     2014-2016
Yasin ŞAHİN                                    2016 Ağustos-Eylül
Yeter KOSTAKOĞLU                     2016 Ekim
Ayşe KURU                                      2016 Kasım
Nilgün AYDIN                                  2016 Aralık